Gemeente Stichtse Vecht - Vergunning Oud Over 20, Loenen aan de Vecht - RRV ontheffing d.d. 16-10-2023 tot 01-08-2024 Oud Over 20/20a Loenen a/d Vecht

Redactie stichtsevechtnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Stichtse Vecht.

Aanvraag Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Gemeente Stichtse Vecht - Vergunning Oud Over 20, Loenen aan de Vecht - RRV ontheffing d.d. 16-10-2023 tot 01-08-2024 Oud Over 20/20a Loenen a/d Vecht

Ontheffing is verleend op basis van artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 voor de breedtebeperking geldend op de weg Oud Over in Loenen aan de vecht voor de periode van 13 november 2023 tot en met 1 augustus 2024.Datum besluit: 13 november 2023Zaaknummer: Z2023-00002012U kunt bezwaar maken tot en met 27 december 2023BezwaarAls u het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit. U kunt bezwaar maken tot en met 27 december 2023. Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten:•de dagtekening;•uw volledige naam- en adresgegevens;•uw handtekening;•een kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent;•de reden(en) waarom u het er niet mee eens bent.Het bezwaarschrift dient u in bij de gemeente. Dit kan digitaal met behulp van DigiD via www.stichtsevecht.nl of door het bezwaarschrift te sturen aan Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit waartegen u bezwaar maakt niet op. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter. Met een voorlopige voorziening vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u de uitkomst in de lopende bezwaarschriftprocedure niet kunt afwachten vanwege een spoedeisend belang. Een verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van het bezwaarschrift en het besluit waartegen u bezwaar maakt mee met het verzoekschrift. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.Met behulp van DigiD kunt u het verzoekschrift ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via www.rechtspraak.nl.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Stichtse Vecht
  2. Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid

Bekijk meer bekendmakingen