Zoek
Sluit dit zoekvak.

Provincie Utrecht Wbb bodemverontreiniging in de gemeente Stichtse Vecht: Julianalaan 2-14, Kerklaan 16 en 20 te Nieuwer ter Aa, UT190433429

Redactie stichtsevechtnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Stichtse Vecht.

Aanvraag Natuur en milieu | Organisatie en beleid

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Provincie Utrecht Wbb bodemverontreiniging in de gemeente Stichtse Vecht: Julianalaan 2-14, Kerklaan 16 en 20 te Nieuwer ter Aa, UT190433429

Gemeente Stichtse Vecht heeft de sanering uitgevoerd en de evaluatieverslagen ingediend bij Gedeputeerde Staten van Utrecht. De evaluatieverslagen van de deelsaneringen voldoen aan de eisen van artikel 39c van de Wet bodembescherming. De saneringen zijn uitgevoerd conform het saneringsplan en de wijziging op het deelsaneringsplan waarmee Gedeputeerde Staten hebben ingestemd. De saneringen voldoen aan artikel 38 van de Wet bodembescherming. De bodem is nu geschikt voor functie ‘infrastructuur’. Gedeputeerde Staten stemmen daarom op grond van artikel 39c, tweede lid, van de Wet bodembescherming in met de evaluatieverslagen van de deelsaneringen. Dit betekent dat deze sanering formeel is afgerond.Verzenddatum beschikking: 11 december 2023Startdatum bezwaartermijn beschikking: 12 december 2023Bezwaar makenAls u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken. U heeft hiervoor 6 weken de tijd. De bezwaartermijn begint op de dag nadat dit besluit is verstuurd naar de aanvrager. U kunt uw bezwaarschrift schriftelijk of digitaal indienen.Uw schriftelijke bezwaarschrift kunt u richten aan: Provincie Utrecht, t.a.v. de secretaris van de Awb-adviescommissie, postbus 80300, 3508 TH Utrecht. U kunt digitaal bezwaar maken via een formulier op de website van de provincie Utrecht. U vindt het formulier via www.provincie-utrecht.nl onder: loket/klacht, bezwaar of melding doorgeven/bezwaar tegen beslissing provincie..In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:1.uw naam en contactgegevens;2.de datum waarop u het bezwaar indient;3.een beschrijving van (het onderdeel van) het plan waar u bezwaar tegen heeft;4.de reden waarom u hier bezwaar tegen heeft;5.als u schriftelijk bezwaar maakt: uw handtekening (bij digitaal bezwaar geldt uw DigiD als handtekening). Voorlopige voorzieningOok als u bezwaar indient, blijft het besluit van kracht. Dit betekent dat de houder van het besluit hiervan gebruik kan maken. Zijn er volgens u zwaarwegende belangen om de werking van het besluit te schorsen, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als u ook bezwaar heeft gemaakt. U vraagt een voorlopige voorziening aan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, onder vermelding van voorlopige voorziening, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur bij uw verzoek om een voorlopige voorziening een kopie van uw bezwaarschrift en een afschrift van het besluit mee. Ook moet u vermelden wat de reden is om de vergunning te schorsen. Houd u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen als u een voorlopige voorziening aanvraagt.U kunt het besluit en de bijbehorende stukken opvragen bij de RUD Utrecht via info@rudutrecht.nl of 030-7023300. Vermeld u hierbij het kenmerk Z/23/1101723. U kunt de stukken ook inzien bij de RUD Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA in Utrecht.Meer informatieHeeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Stichtse Vecht
  2. Natuur en milieu | Organisatie en beleid

Bekijk meer bekendmakingen